Kiugo Narua: Musitari

thoma

Kiugo Narua: Musitari

Thoma wendo, ntuku cionthe.: "musitari" in Meru musitari Meru nom.1 musitari wenu Indefinite artic

Kiugo Narua: Rekitango

thoma

Kiugo Narua: Rekitango

p>Thoma wendo, ntuku cionthe.: "rekitango" in Meru rekitango Meru nom.1 rekitango irigia inya I

Kiugo Narua: Triango

thoma

Kiugo Narua: Triango

Thoma wendo, ntuku cionthe.: "triango" in Meru triango Meru nom.1 triango irigia ithatu Indefinite

Cukuru

thoma

Cukuru

Thoma wendo, ntuku cionthe.: "cukuru" in Meru cukuru Meru nom cukuru wenu Indefinite article: cuku

Kiugo Narua: Ngatunyi

thoma

Kiugo Narua: Ngatunyi

Thoma wendo, ntuku cionthe.: "ngatunyi" in Meru ngatunyi Meru nom ngatunyi irigia muthirinya Indef

Kiugo Narua: Mbuibui

thoma

Kiugo Narua: Mbuibui

Thoma wendo, ntuku cionthe.: "mbuibui" in Meru mbuibui Meru nom mbuibui wawe Indefinite article: m

Kiugo Narua: Kingangiri

thoma

Kiugo Narua: Kingangiri

Thoma wendo, ntuku cionthe.: "kingangiri" in Meru kingangiri Meru nom kingangiri irimpendete ruuji

Kiugo Narua: Iruki

thoma

Kiugo Narua: Iruki

Thoma wendo, ntuku cionthe.: "iruki" in Meru iruki Meru nom iruki iriria irigu Indefinite article:

Kiugo Narua: Murururu

thoma

Kiugo Narua: Murururu

Thoma wendo, ntuku cionthe.: "murururu" in Meru murururu Meru nom murururu iriria nyaki Indefinite