Kiugo Narua: Tekinoloji

thoma

Kiugo Narua: Tekinoloji

Tonyithua mugambo cionthe. Meru Uuni gia gia wendo. Uuni inkwenda tekinoloji. tekinoloji, nom.1 /te

Kiugo Narua: Utonga

thoma

Kiugo Narua: Utonga

Tonyithua mugambo cionthe. Meru Uuni gia gia wendo. Uuni inkwenda utonga. Uuni tirima mwiki kigiina.

Kiugo Narua: Kuonjorithia

thoma

Kiugo Narua: Kuonjorithia

Tonyithua mugambo cionthe. Meru Uuni gia gia wendo. Uuni inkwenda utonga. Uuni tirima mwiki kigiina.

Kiugo Narua: Mwiki Kigiina

thoma

Kiugo Narua: Mwiki Kigiina

Tonyithua mugambo cionthe. Meru Uuni gia gia wendo. Uuni inkwenda utonga. Uuni tirima mwiki kigiina.

Kiugo Narua: Paliamenti

thoma

Kiugo Narua: Paliamenti

Tonyithua mugambo cionthe. Meru Uuni gia gia wendo. Uuni inkwenda demokrasia. Uuni tirima mwanasiasa

Kiugo Narua: Munene Wa Nthiguru

thoma

Kiugo Narua: Munene Wa Nthiguru

Tonyithua mugambo cionthe. Meru Uuni gia gia wendo. Uuni inkwenda demokrasia. Uuni tirima mwanasiasa

Kiugo Narua: Kura

thoma

Kiugo Narua: Kura

Tonyithua mugambo cionthe. Meru Uuni gia gia wendo. Uuni inkwenda demokrasia. Uuni tirima mwanasiasa

Kiugo Narua: Demokrasia

thoma

Kiugo Narua: Demokrasia

Tonyithua mugambo cionthe. Meru Uuni gia gia wendo. Uuni inkwenda demokrasia. demokrasia, nom.1 /de

Kiugo Narua: Gwika

thoma

Kiugo Narua: Gwika

Tonyithua mugambo cionthe. Meru Uuni gia gia wendo. Uuni inkwenda utonga. Uuni tirima mwiki kigiina.