Thoma wendo, ntuku cionthe.

Sua irini barua ya email. Sua irikwenda 3 ndagika ria thaa waku.

Ambiria narua!

Dictionari: Meru -

  • Kiugo Narua: Tekinoloji
  • Kiugo Narua: Paliamenti
  • Kiugo Narua: Kura
  • Giti
  • My Body In Meru
  • Mwana
  • Ii